Algemene voorwaarden
Artikel 1 - Definities
1. Hondencoach
Elisah Stassen, hondencoach, gevestigd te Valkenburg, KvK-nummer 81300808.
2. Consument
De wederpartij die een overeenkomst aangaat met de hondencoach.
3. Overeenkomst
De overeenkomst met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten die de
hondencoach tegen betaling verricht ofwel worden afgenomen door de consument.


Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor elk aanbod, alle facturen, werkzaamheden,
overeenkomsten, elke vorm van levering van diensten en producten die door of
namens de hondencoach worden verstrekt ofwel worden verricht.
2. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van de door de
hondencoach ingeschakelde derden.
3. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden is telkens van toepassing,
zoals deze op de website www.letsgo-outside.nl staat vermeld.
4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de consument wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en
deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in
onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking
van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden
beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden


Artikel 3 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden
geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend.
De hondencoach is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden
producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de
hondencoach gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of
kennelijke fouten in het aanbod binden de hondencoach niet.
3. De hondencoach kan niet aan het aanbod worden gehouden indien de consument
redelijkerwijs kon afleiden dat het aanbod een kennelijke vergissing bevat.


Artikel 4 - De overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de partijen uitdrukkelijk
en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Het aanbod van de hondencoach bevat de prijs van de gekozen dienst.
3. Hondencoach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet
aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat consument beoogde.
Consument erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten
mede afhankelijk zijn van de inzet van de consument.
4. Hondencoach is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar
werkzaamheden.
5. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. De hondencoach
behoudt zich het recht voor om betaling vooraf te vergen en/of werkzaamheden uit te
stellen tot een betaling is voldaan.
6. De hondencoach behoudt zich het recht voor de tarieven, wanneer dit door
omstandigheden noodzakelijk is, aan te passen.
7. Voor facturen geldt een betalingstermijn van 14 of 30 kalenderdagen na factuurdatum.
8. Indien de consument in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze
van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de consument in
verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
consument zijn de vorderingen van hondencoach onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de
aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als
gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van
druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is
de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.


Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
1. De hondencoach levert de diensten naar beste inzicht en vermogen. De hondencoach
is niet verantwoordelijk voor het niet behalen van de door de consument gewenste
resultaten. Consument erkent dat het resultaat mede afhankelijk is van de inzet van de
consument.
2. De trainingen dienen binnen de looptijd van 12 maanden van het gekozen traject te
worden ingepland én afgerond.
3. Bij minder dan 2 deelnemers aan de roedelwandeling incl. groepsles kan de
hondencoach beslissen om de training niet door te laten gaan.
4. Het kan voorkomen een consult of groepsles niet doorgaat i.v.m. met extreme
weersomstandigheden. Mocht dit het geval zijn, dan doet de hondencoach u tijdig
hiervan op de hoogte te stellen. De deelnemer kan op een ander moment de les
inhalen.
5. De consument is verantwoordelijk voor de vaccinaties van de hond. De hondencoach
behoudt zich het recht voor om het hondenpaspoort in te zien, indien noodzakelijk.
6. Consument is op het trainingsterrein ten alle tijde verantwoordelijk voor het gedrag
van de hond en eventuele schade die daaruit voortvloeit.


Artikel 7 - Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te
verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in
overleg de overeenkomst aan.
2. Indien de hondencoach onverwacht verhinderd is, zal in overleg een andere datum
worden gezocht.
3. Annulering van de overeenkomst door de consument is enkel schriftelijk mogelijk en
kan enkel tot 14 kalenderdagen na sluiting kosteloos worden herroepen, mits de
training binnen deze 14 dagen nog niet van start zijn gegaan. Bij tussentijdse
beëindiging van een overeengekomen traject zal verrekening naar rato plaatsvinden.
4. Een consult kan tot 24 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst. Indien de
training binnen 24 uur verplaatst of geannuleerd wordt of de consument niet komt
opdagen, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht.
5. Restitutie van een betaling voor de roedelwandeling incl. groepsles is in geen enkel
geval mogelijk.
6. Hondencoach heeft het recht de overeenkomst op te schorten als de verplichtingen uit
de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar
voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet
kenbaar waren.
7. Hondencoach behoudt zich het recht voor consumenten die door hun gedrag het
verloop van de werkzaamheden belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming
uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten onverlet.


Artikel 8 - Overmacht
1. Indien er sprake is van overmacht zijn hondencoach alsook consument gerechtigd de
overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake
indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door
omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen,
zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand, een pandemie of
overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of
andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet
voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan
hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie
gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende
oplossing, hebben hondencoach en consument het recht de overeenkomst schriftelijk
te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte
uren zijn binnen de gestelde betalingstermijn te voldoen.
3. Indien consument de overeenkomst wenst te verplaatsen wegens Covid, maar
overheidsmaatregelen een voortzetting, al dan niet in aangepaste vorm, niet
onmogelijk maken, is hondencoach gerechtigd de kosten die gepaard gaan met deze
verplaatsing in rekening te brengen.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid bij schade
1. De hondencoach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze
overeenkomst.
2. Deelname aan een training en het betreden van het trainingsterrein is altijd volledig op
eigen risico.
3. De consument is als eigenaar van de hond te allen tijde verantwoordelijk voor het
gedrag van de hond en eventuele gevolgen daarvan.
4. De hondencoach geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor complicaties die
tijdens of na de uitvoering van de verrichtte werkzaamheden ontstaan.
5. De hondencoach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onvolledige
informatieverstrekking door of namens de consument.
6. Consument blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren
van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.


Artikel 10 - Intellectueel eigendom
1. De intellectuele eigendomsrechten op de door hondencoach aan consument ter
beschikking gestelde materialen en advies berusten bij hondencoach. Het is
consument nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te
verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder
voorafgaande toestemming.
2. Het is consument niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een
les. Indien hondencoach materiaal wenst te maken in het kader van voortgang zal dit
altijd in overleg gebeuren.
3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het
auteursrecht.
4. Bij inbreuk komt hondencoach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal
de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm
van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.


Artikel 11 - Klachten
1. Consument dient klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten zo
spoedig mogelijk na het ontstaan van de klacht kenbaar de maken, maar uiterlijk
binnen 14 kalenderdagen. Dit dient schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt te
worden aan de hondencoach.
2. De hondencoach dient in de gelegenheid te worden gesteld om eventuele
tekortkomingen te herstellen.
3. De betalingsverplichting zoals beschreven in deze algemene voorwaarden blijft
gelden.


Artikel 12 - Geschilbeslechting
1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement waarin de hondencoach is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting
anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van
alle vorderingen en verweren jegens hondencoach en betrokken derden 12 maanden.